Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.Toepasselijkheid
1.1 Simo Advocatuur is een eenmanszaak gevestigd te Culemborg aan de Godfried
Bomansstraat 7 (Handelsregister KvK-nr. 65717651).
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, daaronder
begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die worden
gegeven door Simo Advocatuur, haar partners of aan de (rechts)personen en derden/
andere rechtsverhoudingen die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn
(geweest) bij de dienstverlening door Simo Advocatuur. Afwijkende of aanvullende
voorwaarden gelden slechts na voorafgaande schriftelijke vastlegging.


2. Overeenkomst van opdracht
2.1 De overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand doordat de opdracht door
of namens Simo Advocatuur schriftelijk is aanvaard.
2.2 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door
Simo Advocatuur. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling
is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
2.3 De werking van de artikelen 7:404; 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk
Wetboek wordt uitgesloten.
2.4 Simo Advocatuur zal zich inspannen het door de opdrachtgever gewenst resultaat
te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt.

2.5. Simo Advocatuur is als gevolg van wet- en regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden, zonder opdrachtgever hierover te informeren. 

2.6. Simo Advocatuur is verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zij verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring, die te vinden is op www.simo-advocatuur.nl 

3. Declaratie
3.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door Simo Advocatuur omvatten het
honorarium, vermeerderd met kantoorkosten, eventuele verschotten en
omzetbelasting.
3.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt het
honorarium bepaald aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het
uurtarief, welk tarief door Simo Advocatuur van tijd tot tijd wordt vastgesteld.
3.3 Onder kantoorkosten wordt verstaan algemene kosten, zoals portokosten,
telefoon, telefax, fotokopieën etc. Deze kantoorkosten worden forfaitair berekend op
6% van het honorarium.
3.4 Simo Advocatuur is bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het
geldende uurtarief en het percentage kantoorkosten te wijzigen.
3.5 Verschotten zijn de werkelijk gemaakte kosten die Simo Advocatuur ten behoeve
van de opdrachtgever betaalt, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten,
vertaalkosten, kadasterkosten en kosten van uittreksels etc.
3.6 Simo Advocatuur kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens de
opgedragen werkzaamheden worden aangevangen.


4. Betaling
4.1 Het honorarium, vermeerderd met kantoorkosten, verschotten en
omzetbelasting worden maandelijks, achteraf, afgerekend.
4.2 De betalingstermijn bedraagt 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van
declaratie.
4.3 Bij overschrijding van deze betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege
in verzuim en is hij de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
4.4 Indien ook na aanmaning de betaling uitblijft, is de opdrachtgever alle
(buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd die ten minste 15% van het
openstaande declaratiebedrag zijn, met een minimum van EUR 50,-.
4.5 Indien een declaratie, of voorschot, niet binnen de betalingstermijn wordt
voldaan kan Simo Advocatuur haar werkzaamheden opschorten, nadat de
opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld. Simo Advocatuur is niet aansprakelijk
voor schade die ontstaat als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.
4.6 Simo Advocatuur heeft het recht door de opdrachtgever betaalde voorschotten
te verrekenen met openstaande declaraties, ongeacht in welke zaak enig voorschot
is betaald en/of ongeacht in welke zaak een declaratie ten laste van opdrachtgever
open staat.


5. Aansprakelijkheid
5.1 Iedere aansprakelijkheid van Simo Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat
krachtens de door Simo Advocatuur gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering
in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het
eigen risico dat krachtens de verzekering voor rekening van Simo Advocatuur komt.
5.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering onder de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid
beperkt tot een bedrag van het honorarium dat in de betreffende zaak in de twaalf
maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond,
in rekening is gebracht met een maximum van EUR 2.500,- exclusief omzetbelasting.
5.3 Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door Simo Advocatuur, een
(rechts)persoon of derde die geen deel uitmaakt van Simo Advocatuur wordt
ingeschakeld om werkzaamheden in verband met de uitvoering van de opdracht te
verrichten, is Simo Advocatuur niet aansprakelijk voor fouten die door deze
(rechts)persoon of derde worden gemaakt en/of tekortkoming van deze
(rechts)persoon of derde. Alle aan Simo Advocatuur verstrekte opdrachten houden
tevens de bevoegdheid in om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die
(rechts)persoon of derde mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
5.4. Simo Advocatuur is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of
gevolgschade en/of bedrijfsschade.
5.5 De opdrachtgever vrijwaart Simo Advocatuur tegen aanspraken van derden, de
redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze
samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en
ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van Simo Advocatuur.
5.6 Alle voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor het geval dat
ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht
voortvloeien.
5.7 Onverminderd het bepaalde in artikel 6.89 Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht
op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis of het nalaten,
waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Simo Advocatuur
aansprakelijk is.